Vijesti

Prisutnost

 Slovenija od 1992. godine
Hrvatska od 1995. godine
Albanija (Mediana sh.p.k.) in
Srbija (Mediana Adria) od 2007. godine
Makedonija (Mediana Marketing solutions) od 2011. godine

Metode kvantitativnog istraživanja

 

Telefonsko istraživanje – CATI

 • Telefonsko anketiranje uz pomoć računara je jedno od osnovnih i najčešćih metoda prikupljanja podataka. Ovaj način anketiranja zahteva poseban softver koji omogućava izradu upitnika u elektronskoj formi.
 • Mediana raspolaže sopstvenim call centrom, koji ima 25 radnih stanica.
 • Kod svakog projekta su prisutni kontrolori, koji kontrolišu rad kako tehničkih grešaka do sadržaja u upitniku
 • Prednosti CATI:
  • Automatska obaveza odgovora na prethodna pitanja
  • Automatko filtriranje i provera odgovora
  • Potpuni zbir upitnika i značaj sadržaja sa pitanjima i odgovorima
  • Direktan unos podataka – neposredno unošenje podataka
  • Neposredna dostupnost podataka


Lično anketiranje – PAPI / CAPI

 • Lično anketiranje primenjujemo za duže i složenije anketiranje, ispitaniku se može lakše objasniti tematika istraživanja kako bi odgovorio na bilo kakva pitanja. Pored toga moguće je korišćenje i pomoćnog materijala kao što su slike, uzorci, video i audio sadržaji. Poznajemo : Lično anketiranje PAPI – gde anketar zapisuje odgovore na papir i uz pomoć računara –CAPI, gde anketar odgovore direktno upisuje u poseban softver.
 • Prednost ličnog anketiranja:
  • Potpuni odgovori, manja mogućnost za nerazumevanje pitanja i odgovora
  • Mogućnost korišćenja audio-vizuelnog materijala
  • Pogodno za sadržajno zahtevnija istraživanja


On line anketiranje – CAWI / CASI

 • On line istraživanje se sprovodi uz pomoć računara, tako da ispitanik popunjava anketu preko web sajta koji je specijalno dizajniran i postavljen za to istraživanje. Samo prilikom ličnog anketiranja je moguće koristiti audio- vizuelni materijal.
 • Prednosti on line istraživanja:
  • Ciljno anketiranje izabranih ciljnih grupa
  • Kad ispitanik sam popunjava anketu nisu moguće greške prilikom unosa podataka – direktan unos podataka
  • Neposredna dostupnost podataka
  • Pogodno za sadržajno zahtevnija istraživanja


‚‚Poštansko anketiranje‚‚ – upitnici se šalju poštom

 • ‚‚Poštansko anketiranje‚‚ se vrši tako što ispitanik dobije od istraživačke agencije poštom upitnik , sam ga popuni i vrati na adresu istraživačke agencije.
 • Prednost ‚‚poštanskog anketiranja‚‚ su:
  • Ne postoji potencijali uticaj na ispitanika
  • Pogodno za sadržajno zahtevnija istraživanja


Anketiranje uz pomoć mobilne tehnologije – MASI / MAI

 • Anketiranje uz pomoć mobilnih telefona je nova i atraktivna metoda za anketiranje dogadjaja, gde je potrebna značajna količina uzorka. Preko mobilnog telefona se postavi aplikacija (koja se plaća) i preko koje ispitanik ili anketar popunjava upitnik
 • Prednost mobilnog anketiranja:
  • Ne postoji mogućnost grešaka pri unosu podataka – neposredno zapisivanje podataka
  • Neposredna dostupnost podataka
  • Pogodno za kraće i sadržajno manje zahtevna istraživanja